Huza Club : umugwi wihaye umugambi wo guhuza no guteza imbere urwaruka biciye mu nkino no gusangira ubumenyi

Vyanditswe itariki 23.01.2017

 

Nk置ko abantu benshi bamaze kubibona, haba mu gisagara ca Bujumbura canke hagati mu gihugu, haramaze kuvuka amashirahamwe menshi yo kwinonora imitsi yaba ay誕bakozi ba Leta, ay誕bikorera utwabo canke ay誕banyeshure, aho usanga abanywanyi bahura mu mpera z段ndwi bakinorora imitsi mu nkino n段bikorwa bitandukanye maze bagakomeza ubucuti. Kur置yu w棚mana 22 nzero twaritavye ubutumire bw置mugwi Huza Club ufise icicaro muri Komine Ntahangwa tukaba tubiganirira ibikorwa umaze gushikako n段migambi ufise.


Bamwe mu banywayi ba Huza Club bari bitavye imyimenyerezo yo kur'uyu w'Imana

 

Huza : izina ryatowe mu kwerekana ko inkingi nyamukuru y置mugwi ar置guhuza urwarukaNk置ko twavyiganiriwe na Jean Didier Ntungwanayo, umuyobozi w置wo mugwi, iciyumviro co kuwushinga cavuye ahanini ku mwitwarariko wo kugira ihuriro ryo guhanahana ivyiyumviro ku migambi yo kwiteza imbere bikajana no gukomeza ubucuti mu kwinonora imitsi bari hamwe. Niho rero baca batora izina ォ Huza サ nk段kimenyetso c置ko ingendo nyamukuru ar段yo guhuza urwaruka, bagashira hamwe ivyiyumviro bitandukanye maze bagashobora kwiteza imbere bakanabera akarorero urundi rwaruka.

Yarongeye aratumenyesha uko uwo mugwi utunganijwe: ufise urwego nyobozi rugizwe n置mukuru w置mugwi n段cegera ciwe, bagaca bafashwa n置munyamabanga nshingwabikorwa, uwujejwe gutunganya imigambi hamwe n置munyabigega n段cegera ciwe. Nk置ko uwo mugwi ushingiye ku bikorwa vyo kwinonora imitsi, ufise kandi n置mugwi w置buhinga ujejwe gutunganya ivy段nkino harimwo n置mumenyereza w置mupira w誕maguru Eric Sinzobahwanya yabinonosoye mu gihugu ca Cameroun, akaba yarashimye ivyiyumviro vy置rwo rwaruka aca aritanga kuza ararufasha mu myimenyerezo.

Abandi banywanyi bahurikiye muri Huza Club bagizwe n置rwaruka rukuze n置rukiri ruto, hakaba harimwo abaganga, abashingwamanza, abasirikare, inyamiramabi, abahinga batandukanye mu burimyi, mu gutumatumanako amakuru, mu vy置butunzi n段bindi vyinshi. Harimwo kandi n置rwaruka rukiri mu mashure n置rundi rukora imyuga itandukanye hakaba harimwo n誕bakinyi basanzwe bakina mu migwi y置mupira w誕maguru y段cicaro ca mbere n段ca kabiri bashimye kuza baraza kwifatanya na Huza Club mu myimenyerezo yabo bagirira kw段shure Lyc馥 du Saint Esprit isaha zitandatu ku musi w棚mana.

Ibikorwa Huza Club imaze kurangura n段migambi bafiseJustin Nibatunge ajejwe gutunganya imigambi mur置wo mugwi yaraduciriye ku mayange ibikorwa nyamukuru bimaze kurangurwa n段migambi ya vuba na kazoza. Yatumenyesheje ko kuva umugwi utanguye gukora muri Ntwarante 2016, hamaze kurangurwa ibikorwa bitari bike n段bidi bikaba biri mu nteguro, bikuru bikuru akaba ar段bi:

- Mu ntumbero yo kwunga ubucuti n置rwaruka rwo mu zindi ntara, Huza Club yaragendeye umugwi Maendeleo FC w段 Kayero mu ntara ya Rutana. Mur置rwo rugendo urwaruka rwa Huza Club rwahungukiye vyinshi cane kuko harimwo bamwe bamwe batari bwigere bahonyoza ikirenge kure y段 Bujumbura bakaba baboneyeho akaryo ku kubona ubwiza bw段gihugu nk段manga ya Nyakazu n段sumo ryo mw棚shanga.

- Huza Club yarongeye irakina n段migwi y段mikino ya kivandimwe itandukanye i Bujumbura na cane cane iyo muri komine Ntahangwa, ikaba itegekanya kubandanya ico gikorwa no kungedera iyindi imigwi yo mu gihugu hagati mu ntumbero yo gufasha abanywayi bayo kumenya igihugu no kwonga ubucuti n置rwaruka rwo mu zindi ntara.

- Bivanye n置ko Huza Club ihurikiyemwo urwaruka rufise ubumenyi butandukanye, hariko hatunganywa umugambi munini wo gusangira ubumenyi n置rundi rwaruka na cane urwo mu ntara zo hagati mu gihugu, bikazoza birakorwa i ruhande yo gukina n段migwi y段nkino za kivandimwe yo mur置two turere.

- Huza Club imaze igihe itororokanya impuzu z誕bana bakiri bato, ikaba ifise umugambi wo kuzogendera amarerero y段mpfuvyi yitwaje agakemanyi kagizwe n段mpuzu, n置tundi tuntu nkenerwa tuzoba twabonetse, ko gutanga hahajeje kuba inkino.

- Huza Club ifise kandi umugambi wo gutunganya ibikorwa vyo kwigisha umupira w誕maguru abana bakiri bato no kwiyagura mu gutunganya no gukomeza izindi nkino mu ntumbero yo kwinonora imitsi mu buryo butandukanye.

Jutin Nibatunge yatubwiye ko hari n段yindi migambi myinshi iriko irategurwa akaba yaciye aboneraho n誕karyo ko guhamagira uwo wese yoba afise ikigumbagumba co gufasha mur段yo migambi kubashigikira uko ashoboye kwose kuko gushika kur段no saha, Huza Club yikora ku ntererano z誕banywanyi mu kugura ibikoresho no gutunganya ibikorwa, akaba ar段ntambamyi nini kuko usanga ibikenewe ari vyinshi kurusha ivyo abanywanyi bashobora kuronka. Uwo wese yokwipfuza kubashigikira ashobora kubibamenyesha mu kwakura kuri 71 74 16 04

Mu myimenyerezo bakoze kur置yu w棚mana, bari bigabuye bakina hagati y誕bamaze kwubaka izabo n誕bakiri abasore, abasore barirahiye abubatse izabo ibitsindo bitanu kuri bibiri.

 

Jason Neretse

 

 

Ico mwiyumvira kur'iyi nkuru :

 

 

Primus League, umusi wa 28

Les Lierres 1-0 Athletico Ol.
Flamb. Est 1-2 Les Jeunes
Musongati FC 2-2 Messager Bja
Vital'O FC 8-0 Delta Star
Olympic Star 1-0 Buja City
Inter Star 0-0 LLBS4A
Ngozi City 1-2 Messager N.
Flamb. Centre 4-4 Aigle Noir